Tự Giới Thiệu Thư Chào Giám Đốc
Các Mốc Thời Gian Đại Lý Phân Phối
Sở Hữu Trí Tuệ Bảo Vệ Người Tiêu Dùng

BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG

Tự công bố chất lượng hàng hóa: Bát, Đĩa và Tách nhãn hàng SAMBO

Căn cứ vào khoản 1 điều 4 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2018 của chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm như sau:

…‘ Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự công bố thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói, tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm…”.

Nhận thức đúng vai trò quan trọng của chất lượng hàng hóa, các qui định của Luật pháp Việt nam trong việc tự công bố chất lượng hàng hóa dụng cụ chứa đựng thực phẩm nhập khẩu, công ty Thái Dương Gia chúng tôi đã tiến hành kiểm tra chất lượng và tự công bố chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên trang thông tin của mình. Việc kiểm tra chất lượng hàng hóa, chúng tôi đã lựa chọn Trung tâm kỹ thuất 1 thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam tiến hành kiểm tra và kết quả được đăng tải dưới đây.

Công bố vệ sinh an toàn thực phẩm Sambo
Công bố vệ sinh an toàn thực phẩm Sambo
Công bố vệ sinh an toàn thực phẩm Sambo
Công bố vệ sinh an toàn thực phẩm Sambo
Công bố vệ sinh an toàn thực phẩm Sambo
Công bố vệ sinh an toàn thực phẩm Sambo
Công bố vệ sinh an toàn thực phẩm Sambo
Công bố vệ sinh an toàn thực phẩm Sambo
Công bố vệ sinh an toàn thực phẩm Sambo